سنگ شکن بورلی یک cpa مجوز است

کاربرد لیزر هولمیوم در اورولوژیﺑـﻮده اﺳـﺖ . اﻣﺮوزه ﻟﻴﺰر ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺨﺼﻲ را در ا. ﻓ. ﺘﺎﻟ. ﻮﻤ. ﻟﻮ. ژي، ﺟﺮاﺣﻲ، درﻣـﺎﺗﻮﻟﻮژي، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و ﺑـﻪ وﻳـﮋه . درﻣﺎن ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ادراري. ،. ﺑﺰرﮔﻲ ﺧﻮش. ﺧﻴﻢ ﭘﺮوﺳﺘﺎت. ، ﺗﻨﮕﻲ. ﻫﺎي ﺣﺎﻟﺐ، ﻣﺠﺮا. و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل .. اﻳﻦ ﻟﻴـﺰر ﺑـﺮاي ﺟﺮاﺣـﻲ و اﻋﻤـﺎل اﻧـﺪوﻳﻮروﻟﻮژي ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﺑﺎ ﻟﻴﺰر و ﺑﺮش ﺑﺎﻓـﺖ ﻧـﺮم و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . در اﻃﻔﺎل ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ. ].14[. اﻣـﺮوزه درﻣـﺎن ﺳـﻨﮕﻬﺎي. ﺣﺎﻟﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻫﻮﻟﻤﻴﻮم. ﻳﻚ روش.سنگ شکن بورلی یک cpa مجوز است,Download (232kB)چکیده فارسی. هدف: فرآیند سنگ شکن یک نوع عمل جراحی سرپایی دردناک می باشد ؛ و جلوگیری از درد. بیماران طی این فرآیند رفتاری مطابق با اخلاق پزشکی است و سبب.شکستن سنگ حالب و کلیه-عمل سنگ شکنی درون اندامی و یا TUL - آپارات7 جولای 2018 . ایپابفا عمل سنگ شکنی درون اندامی و یا TUL که توسط دکتر حسین کرمی در . تهران جهت شکستن سنگ بزرگ حالب و کلیه انجام و ضبط شده است گیر.

طلب الإقتباس