آسیاب توپ سختی لاستیک ورق پوسته

ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدرﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﻜﻞ ، ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن ، ﻣﺲ و ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮ روي ﺳﺨﺘﻲ ، داﻧﺴﻴﺘﻪ و ﺧﻮاص رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎري ﻗﻄﻌﺎت. ﻓﻮﻻدي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ... ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي از ﭘﻮدر ﻓﻠﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ .. آﺳﻴﺎب. ،ﻫﺎ. ﻗﻄﻌﺎت. ﭼﺮخ ﺧﻴﺎﻃﻲ. ،. ﻗﻄﻌﺎت. ﻓﺮ. ﺧﺎﻧﮕﻲ. ،. ﻗﻄﻌﺎت. ﺷﻴﺮ. ﻛﻨﺘﺮل. ﻳﺨﭽﺎل. ، ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﻻﻣﭗ روﺷﻨﺎ. ﻳﻲ .. ﭘﺮس ورق. ﺗﺨﺖ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ، دﻗﺖ ﺑﺎﻻ، آﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ،. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت داراي ﺳﻄﺢ ﺑﺰرگ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. دﻗﻴﻖ ﻧﻘﺶ. ﻫﺎ.آسیاب توپ سختی لاستیک ورق پوسته,IPS-C-TP-352(1) - استانداردهاي نفت وگاز5 مه 2010 . International Rubber Hardness. IRHD. ﻣﻴﺰان. ﺳﺨﺘﻲ. ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. ﻻﺳﺘﻴﻚ . Laitance . ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﻲ. ﻫﺮ ورق ﻳﺎ ﻻﻳﻪ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ. داﺧﻠﻲ. ﻗﺎﻟﺐ. ﭼﺴﺒﻴﺪه. ﺗﺎ. ﻛﻴﻔﻴﺖ و. ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺢ. را ﺑﺎﻻ. ﺑﺮد .. frit in a ball mill to the required fineness. 13-2-1-3.عناوين رساله هاي دكتري در قالب پژوهانه.xlsxﻋﻨﺎوﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي دﮐﺘﺮي در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ... اراﺋﻪ روش ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﺶ در ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﺷﻨﺎور . ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ sequence ﺟﻮﺷﮑﺎري در ورق ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎزه . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮاد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ (variable .. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺎب ﭘﺮاﻧﺮژي در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ . ﻻﺳﺘﯿﮏ. ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ آب. درﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ زﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ.

طلب الإقتباس

تعليقات

راهنمای جنگ های نامنظم - آنارشیسم

4 ا کتبر 2016 . در نظر داشته باشید در این روش بدنیال احیاء سلول های جدید در پوست، در عرض .. مواد منفجره باقی مانده از روی فلزات، پلاستیک، چوب، کاغذ، یا شیشه در محل بمب ... ۲۰ دقیقه زمان لازم است تا چسب به حداکثر میزان چسبندگی و سختی برسد. .. در مرحله بعدی خاکه زغال سرند و سپس بحدی آسیاب میشود که وقتی به آن فوت.

کاربردهای نانومواد سلولز - ستاد توسعه فناوری نانو

در قالــب مالتی مدیــا و فیلم های جذاب و تأثیرگذار برای تمام ســطوح. مختلف تحصیلی، . رنگ ترک تزئینی آســیا، کاشــی آنتی باکتریال، روشویی .. اصالح مقررات و قوانین با توجه به قابلیت فناوری های جدید ... سختی هایی روبه روست. .. خــودرو )مانند تایــر و ســپر(، فناوری فضایی ... خــواص ورق پایه مواد کاغذ یــا مقوا از لحاظ.

طرح کار افرینی شرکت پارت پلاستیک خراسان - فایل مارکت

طرح کار افرینی شرکت پارت پلاستیک خراسان تاريخچه صنعت خودرو با توجه به گستردگي و تنوع پروسه هاي توليدي و مواد مصرفي آن همواره به عنوان موتور محرك رشد و.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - مهندسی متالورژی و .

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ. اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﺗﻼﻃﻤﻲ ﻧﻘﻄﻪ. اي ورق. ﻫﺎي. 5083 ... پوسته. ای غنی از عنصر مس تشکیل شده است . همان. -. طور که گفته شد مطابق شکل .. سختی. . سنجی. و پراش پرتروی ایکرس بره منورور تشرخیف فازهرای. حاصررل از فراینررد .. Calkaya M., "Kinetics of fine wet grinding of zeolite in a steel ball mill in.

آسیاب توپ سختی لاستیک ورق پوسته,

شکل دادن فلزات - شرکت پاکمن

اکستروژن اکستروژن (Extrusion) یا خروجکاری روشی نسبتا جدید برای فلزکاری . پرداخت های سطحی بهتر، بهبود خواص مکانیکی لوله به وسیله کار سختی، تولید لوله های . این عمل با قرار دادن لقمه ای به اندازه مناسب روی قالب شکل دار و فشار دادن فلز به داخل .. برای نمونه ایجاد اندازه بسیار اندکی تغییرشکل پلاستیک در ورق به منظور.

آسیاب توپ سختی لاستیک ورق پوسته,

دریافت فایل "جدول مشاغل"

276, 0004AG, كمك سرپرست قالب سازي .. 617, 003096, توپ ساز .. 2447, 032746, مسئول شيفت بسته بندي تاير .. 6316, 036854, مکانيک تعميرات ماشين هاي آسياب 1 . 6379, 036919, حسابدار/ اوراق و اسناد بهادار و پيگيري مطالبات .. 7574, 038218, اپراتور سختي بازرسي و تست عمليات حرارتي و تکميل کاري کنترل.

آسیاب توپ سختی لاستیک ورق پوسته,

FGM

25 فوریه 2015 . آﻧﺪاﻳﺰ ﻛـﺮدن ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ورق ﺗﻴﺘـﺎﻧﻴﻢ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠـﻮل آﺑـﻲ. HF. [5] ... ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در آﺳﻴﺎب .. ﻗﺎﻟﺐ. ﻛﻪ در آن ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺷـﻜﻞ ﻫـﺮ. دو ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي .. ﻻﺳﺘﻴﻚ. ﻫﺎ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ. ﻫﺎ. ( ). ﻣﺪل. Time TH210,TH200. ) •. ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻨﺞ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻓﻠﺰات .. ﮔﺮي ﺗﻮﭘ ﺮ solid casting. -27. 20. رﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮي ﻓﺸﺎري pressure casting. -28.

ساخت قالبهای اکسترودر

پینان قالب: فعالیت خود را از سال 1376 در زمینه طراحی و ساخت قالب های اکسترودرآغاز . پلاستیک های مهندسی مانند استال ها (acetals)، پلی آمیدها، پلی کربنات، پلی . پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، پیشرفت های جدید و گذشته منجر به پدید آمدن ماشین های شکل ... همچنین در مورد سایر پرکننده ها، تولید ذرات بسیار ریز بوسیله ی روش های آسیاب.

پلیمرها و مهندسی پزشکی (قسمت دوم) - مهندسی پلیمر(polymer .

<توجه:این مطلب همیشه به عنوان اولین متن نمایش داده میشود ومطالب جدید بعد از آن قرار میگیرد> ... فیلم قابل تهیه نباشد، می‌توان پلاستیک را بسیار ریز آسیاب کرده و سپس آن را .. نانوكربنات كلسیم سختی لاستیك و حد گسیختگی پلیمرهای لاستیك را ... پایه ی سیلوكسان در استفاده از ورق های پوششی رزین پلی كربناتMakrolon AG.

آنالیز سختی مواد - نیرومند پلیمر

آنالیز سختی موادشرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس در راستای اهداف خود با دارا . در دو حالت Shore A برای مواد الاستیک و Shore D برای مواد پلاستیک استفاده می شود.

کاتالوگ گروه مهندسی پلیمر و پلیمریزاسیون - دانشگاه تربیت مدرس

21 فوریه 2012 . Ball Mill and Milling Parts . Precision Hot Press for Rubber Curing ... مهندسی ماكرومولكول و ساخت سیستم های جدید ذرات پلیمری و غشاهای نانو. و .. شکل دهی غلتکی ورق های کامپوزيتی پی وی سی تقويت شده با الياف شيشه بافته شده، علوم .. قالب. گيري. تزريقي. براي. ترميم. و. جايگزيني. قطعات. آسيب. ديده. بدن.

سختی سنج بارکول – تجهیزات کالیبراسیون میلاد جم

21 آوريل 2018 . سختی سنج بارکول، دستگاه کوچک وپرتابلی است جهت سنجش سختی مواد آلومینیومی، آلیاژهای آلومینیوم، فلزات نرم، پلاستیک، فایبرگلس و.

پلیمرها و مهندسی پزشکی (قسمت دوم) - مهندسی پلیمر(polymer .

<توجه:این مطلب همیشه به عنوان اولین متن نمایش داده میشود ومطالب جدید بعد از آن قرار میگیرد> ... فیلم قابل تهیه نباشد، می‌توان پلاستیک را بسیار ریز آسیاب کرده و سپس آن را .. نانوكربنات كلسیم سختی لاستیك و حد گسیختگی پلیمرهای لاستیك را ... پایه ی سیلوكسان در استفاده از ورق های پوششی رزین پلی كربناتMakrolon AG.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - مهندسی متالورژی و .

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ. اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﺗﻼﻃﻤﻲ ﻧﻘﻄﻪ. اي ورق. ﻫﺎي. 5083 ... پوسته. ای غنی از عنصر مس تشکیل شده است . همان. -. طور که گفته شد مطابق شکل .. سختی. . سنجی. و پراش پرتروی ایکرس بره منورور تشرخیف فازهرای. حاصررل از فراینررد .. Calkaya M., "Kinetics of fine wet grinding of zeolite in a steel ball mill in.

کاربردهای نانومواد سلولز - ستاد توسعه فناوری نانو

در قالــب مالتی مدیــا و فیلم های جذاب و تأثیرگذار برای تمام ســطوح. مختلف تحصیلی، . رنگ ترک تزئینی آســیا، کاشــی آنتی باکتریال، روشویی .. اصالح مقررات و قوانین با توجه به قابلیت فناوری های جدید ... سختی هایی روبه روست. .. خــودرو )مانند تایــر و ســپر(، فناوری فضایی ... خــواص ورق پایه مواد کاغذ یــا مقوا از لحاظ.

آنالیز سختی مواد - نیرومند پلیمر

آنالیز سختی موادشرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس در راستای اهداف خود با دارا . در دو حالت Shore A برای مواد الاستیک و Shore D برای مواد پلاستیک استفاده می شود.

ضخامت سنج لاستیک – تجهیزات کالیبراسیون میلاد جم

21 آوريل 2018 . ضخامت سنج لاستیک چیست. یکی از ابزارهای اندازه گیری کمیت فیزیکی طول، ساعت اندازه گیری یا ساعت شیطونکی است. اندازه خوانده شده توسط این.

اینجـــــــــــــا

1. ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ. 17. ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ 30 درﺻﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 40 درﺻﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي. ﻻﺳﺘﯿﮏ. 98870338 . ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﮐﭙﺴﻮل ﻣﺨﺼﻮص ﻟﯿﻔﺘﺮاك ﮔﺎزي ... اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ (ﻣﺜﻼً، ﺗﻮپ، ﺧﻤﭙﺎره اﻧﺪاز و ﺧﻤﭙﺎره): .. ﮐﺎه و ﭘﻮﺳﺖ ﻏﻼت، آﻣﺎده ﻧﺸﺪه، ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه، آﺳﯿﺎب ﺷﺪه، .. ورق ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺪه ﯾﮏ ﺿﻠﻊ آن از 435 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ 297 .. اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮﻫﺮ (Mohs) ﻣﻌﺎدل 9 ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ.

e-tp-270 - استانداردهاي نفت وگاز

coating mill and especially on the job site during .. ASTM D2240. " روش. اﻧﺠﺎم. آزﻣﺎﻳﺶ. ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻨﺠ. ﻲ. ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﻪ روش. Property-. Durometer ... از ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﻤﻲ و ورق ﻓﻠﺰي .. رﻧﮓ، ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﻫﺎي ﺷﻞ، ﮔﺮﻳﺲ، روﻏﻦ، ﻧﻤﻚ و ﻏﻴﺮه. ) ﻛﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ و ﻳﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ .. -10°C to 60°C. -10. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ. 60. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد. Dimension of roll. اﻧﺪازه ﺗﻮپ.

FGM

25 فوریه 2015 . آﻧﺪاﻳﺰ ﻛـﺮدن ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ورق ﺗﻴﺘـﺎﻧﻴﻢ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠـﻮل آﺑـﻲ. HF. [5] ... ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در آﺳﻴﺎب .. ﻗﺎﻟﺐ. ﻛﻪ در آن ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺷـﻜﻞ ﻫـﺮ. دو ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي .. ﻻﺳﺘﻴﻚ. ﻫﺎ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ. ﻫﺎ. ( ). ﻣﺪل. Time TH210,TH200. ) •. ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻨﺞ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻓﻠﺰات .. ﮔﺮي ﺗﻮﭘ ﺮ solid casting. -27. 20. رﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮي ﻓﺸﺎري pressure casting. -28.

e-tp-270 - استانداردهاي نفت وگاز

coating mill and especially on the job site during .. ASTM D2240. " روش. اﻧﺠﺎم. آزﻣﺎﻳﺶ. ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻨﺠ. ﻲ. ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﻪ روش. Property-. Durometer ... از ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﻤﻲ و ورق ﻓﻠﺰي .. رﻧﮓ، ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﻫﺎي ﺷﻞ، ﮔﺮﻳﺲ، روﻏﻦ، ﻧﻤﻚ و ﻏﻴﺮه. ) ﻛﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ و ﻳﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ .. -10°C to 60°C. -10. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ. 60. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد. Dimension of roll. اﻧﺪازه ﺗﻮپ.

واژه ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ - ResearchGate

20 ژانويه 2017 . راﻣﺸﺎر ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي، ﻛﺎﺷﻲ و ﺳﺮاﻣﻴﻚ و ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺳﺎزي روﺷﻦ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﮔﺎم . در ﻣﺼﺮف آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺳﻴﺎب ﻛﺎﺷﻲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ. : ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺎ.

راﻫﻨﻤﺎي اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ - وزارت نفت

ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ، آرﻣﺎﺗﻮ. رﺑﻨﺪي ، ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ، ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ، ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ... ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑـﻪ داده. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻠﻨﺪ ... ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻡ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ. ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﺗﺎ ﺩﻣﺎﻱ .. ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻔﻬﺎﻱ ﭘﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻳﻜﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ** .. (Sheet Rubber). ﺩﺭﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ.

Pre:cosdigos انجام افسانه آنلاین
Next:فرآیند تولید تراشه های سنگی از خاکستر بادی